Ekstraordinær generalforsamling i Faaborg Museums Venner

Ekstraordinær generalforsamling i Faaborg Museums Venner

19/5-2016
KL. 19.30

Dagsorden:

1. Godkendelse af vedtægtsændringer for Faaborg Museums Venner

I forbindelse med generalforsamlingen den 29. februar 2016 blev der orienteret om etableringen af en ny og selvstændig bestyrelse for Faaborg Museums Venner samt en ny model for Faaborg Museums bestyrelse. Der henvises tillige til brev udsendt til samtlige medlemmer af Faaborg Museums Venner den 11.2.2016.

Etableringen af en ny selvstændig bestyrelse for Faaborg Museums Venner indebærer en opløsning af Faaborg Museums Venners nuværende bestyrelse jf. nuværende vedtægter.

Jf. § 10 i Faaborg Museums Venners vedtægter (nuværende):

”Til forandring af vedtægterne samt opløsningen af foreningen kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse.

Såfremt ikke halvdelen af de stemmeberettigede er repræsenteret, indkaldes der med 14 dages varsel en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelse træffes uanset de stemmeberettigedes antal, når mindst 2/3 majoritet opnås.”

Jf. § 10 skal der altså være 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer af Faaborg Museums Venner på den ordinære generalforsamling den 29. februar 2016. Det var ikke tilfældet, så derfor indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Ændringerne skal derfor gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling for Faaborg Museums Venner den 19. maj 2016 kl. 1930.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Faaborg Museums Venner

Der skal vælges 5 medlemmer til den nye bestyrelse for Faaborg Museums Venner.
Faaborg Museum opfordrer til at kandidater til den nye bestyrelse for Faaborg Museums Venner melder sig til Gitte Pardorf inden den 19. maj 2016 (bpj@faaborgmuseum.dk eller 6261 0645).

Bestyrelsen for Faaborg Museums Venner vil jf. nye vedtægter for Faaborg Museum råde over en plads i Faaborg Museums bestyrelse. Bestyrelsesposten i Faaborg Museums bestyrelse kan tidligst komme først i brug fra maj 2017, hvor der næste gang er valg af bestyrelsesmedlemmer.
Faaborg Museums Venners bestyrelse har møderet i Faaborg Museums bestyrelse i 2016. Faaborg Museum Venners bestyrelse udpeger selv en repræsentant med møderet i Faaborg Museums bestyrelse.

Faaborg Museums Venners frister for udpegning af medlemmer til Faaborg Museums bestyrelse skal fastlægges i forhold de faste terminer for udpegning af medlemmer, som fremover vil ske årligt i maj måned. Faaborg Museums nuværende bestyrelse vil stille forslag til reviderede vedtægter for Faaborg Museums Venner på mødet den 19. maj 2016. Bestyrelsen for Faaborg Museums Venner skal dog selv arbejde videre med disse vedtægter.

3. Eventuelt

Indgang via museets cafe.